Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cyfnodolion
Periodicals


Google


The Cambrian News

Mae copïau y "Cambrian News" o fis Mawrth 1871 hyd heddiw ar gael yn LlGC/NLW. Rydym yn ceisio dyfynnu pob cyfeiriad at y plwyf yn ystod y cyfnod hwn. Bydd hyn yn jobyn hir, ac mae'n annhebyg y bydd y canlyniadau yn berffaith.

Mae erthygylau o'r blynyddoedd isod ar gael erbyn hyn:
  Copies of the "Cambrian News" from March 1871 to the present are available in LlGC/NLW. We are attempting to extract all references to events in the parish during that time. This will be a long job, and also unlikely to be totally accurate.

Articles from the following years are now available:
Mae nifer o erthyglau hirach yn ymddangos ar dudalennau ar wahân:   Some longer articles have been given their own pages:
Mae'r Cambrian News yn dal i gael ei gyhoeddi heddiw, er ei bod e'n rhan o grŵp mwy erbyn hyn. Gallech ymweld â'i wefan ar-lein ar Aberystwyth-today. Hoffem ddiolch iddynt am roi eu caniatâd inni gynnwys dyfyniadau o'r papur ar y safle.   The Cambrian News is still published today, although it is now part of a larger newspaper group. You can visit their website on-line at Aberystwyth-today. We thank them for giving us their permission to include extracts from the paper on the site.

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]