Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


GoogleCofebion yn y Mynwentydd

Memorials in the Cemeteries

Ar y tudalen hwn...

On this page...

  • The Parish Cemeteries A word about the various cemeteries in the parish
  • Index An index to the memorial transcriptions that are available on this site.
  • Related records Documents etc. related to the cemeteries.
  • Welsh Inscriptions We have not translated any Welsh inscriptions: here is a brief guide to help non-Welsh speakers understand them.

 

Mynwentydd y Plwyf

The Parish Cemeteries

Sawl mynwent sydd yn y plwyf. Mynwent gwreiddiol, wrth gwrs, oedd yr un sydd o gwmpas eglwys Cynfelyn ei hun. Mae nifer o gerrig coffa yma, (a tu fewn i'r eglwys) dyddiedig o 1730 ymlaen, er bod y mwyafrif sydd o'r bedwerydd ganrif ar bymtheg. Tua diwedd y ganrif honna, roedd yr hen mynwent bron yn llawn ac yr oedd rhaid i'r blwyf cael un newydd. Mae'r mynwent newydd ar dir i'r dde o'r ffordd sy'n rhedeg o'r eglwys i Dre'r Ddl, rhwng Gwyndy a Thynllwyn. Rhoddwyd y mynwent, rhyw 40 x 60 llath, gan Basil Jones, Esgob Tyddewi a'i wraig, 20fed o Fedi, 1877. Ar 29ain o Fai 1878, cofnodir cofrestr claddedigaethau:

Elizabeth Evans, Taliesin, 73. The first buried in the New Burial Ground

Mae'r fynwent newydd yn dal i gael ei defnyddio hyd heddiw.

Yn ychwanegol i fynwentydd eglwys y plwyf, mae nifer o gofebion yn y tri chapel: sef Yr Hen Gapel, Tre'r Ddl; Capel Soar, Tre'r Ddl; a Chapel Rehoboth, Tre-Taliesin. Nid oes mynwent gan Rehoboth neu Soar.

Mae nifer o drigolion gynt y plwyf wedi cael eu claddu mewn mynwentydd lleol eraill, Talybont yn arbennig. Mae sawl mynwent yna hefyd.

There are several cemeteries in the parish. The original cemetery, of course, was the one around the church of Cynfelyn itself. There are a number of memorial stones here (and inside the church) dating from 1730 onward, although the majority are 19th Century. Towards the end of that century the old cemetery was nearly full, and the parish had to get a new one. The new cemetery is on the south of the road from the parish church to Tre'r-ddl, between Gwyndy and Tynllwyn. The cemetery, 40 yards by 60 yards, was given by Basil Jones, bishop of St Davids, and his wife, 20 September 1877. On 29 May 1878, the burial register records:

Elizabeth Evans, Taliesin, 73. The first buried in the New Burial Ground

The new cemetery is still in use today.

In addition to the church cemeteries, there are a number of memorials in the three chapels: The Old Chapel, Tre'r Ddl; Capel Soar, Tre'r Ddl; and Capel Rehoboth, Tre-Taliesin. Neither Rehoboth nor Soar has a cemetery.

A number of former inhabitants of the parish are buried in other local cemeteries, Talybont in particular. There are several cemeteries there as well.


 

Mynegai i Adysgrifiadau y Cofebion

Index to the Memorial Transcriptions

Cofnodion perthnasol

Related records


Understanding Welsh Inscriptions

As Llangynfelyn is now, and always has been, a strongly Welsh-speaking area, the majority of inscriptions on gravestones are in Welsh. We have not attempted to translate them all, but instead we offer here a brief guide to translating Welsh inscriptions into English. As they tend to follow a fairly standard formula, it is not difficult to get the gist of an inscription. The translation of the poems found on many of the stones is, however, beyond the scope of this brief introduction!

For those wishing to go deeper into the subject, a more detailed look at basic Welsh for Family Historians is available in the chapter by Dr. Auronwy James in Welsh Family History.

NOTE: In certain circumstances many Welsh words undergo 'mutation' i.e. the initial letter(s) of a word may change. Where this can happen, the most common variations are noted together, e.g. both mab and fab mean 'son'.

Days of the Week
Dydd Sul=Sunday;Dydd Llun=Monday;Dydd Mawrth=Tuesday;Dydd Mercher=Wednesday;Dydd Iau=Thursday;Dydd Gwener=Friday;Dydd Sadwrn=Saturday.
Months of the Year
Ionawr=January; Chwefror=February; Mawrth=March; Ebrill=April; Mai=May; Mehefin=June; Gorffennaf/Gorphennaf=July; Awst=August; Medi=September; Hydref=October; Tachwedd=November; Rhagfyr=December.
Common words and phrases
Er (serchus) Cof (Dyner, Anwyl) am=In (loving) memory (tender, dear) of;
(Er) Coffadwriaeth (am)=(In) remembrance (of);
Yma gorphwys y rhan farwol =Here lie the mortal remains;
yn y plwyf hwn=in this parish;
hunodd=fell asleep;
hefyd=also;
yr hwn/hon a fu farw=who died;
yn xx mlwydd/mis/wythnos oed=xx years/months/weeks old;
Relationships
mab/fab=son;
merch/ferch=daughter;
plentyn/blentyn=child;
plant/blant=children;
priod/briod=spouse;
gwraig=wife;
brawd/frawd=brother;
chwaer=sister;
tad/dad=father;
mam/fam=mother;
Personal Pronouns
fy=my;
dy/eich=your;
ei=his/her;
ein=our;
eu=their;
Common abbreviations
Y.H.(Ystys Heddwch)=J.P.(Justice of the Peace);

Example: Coffadwriaeth am Richard Jones, Tymawr Mochno o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth yr 17eg 1814 yn 75 mlwydd oed
Hefyd Elizabeth Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw yr 17eg Hydref 1835 yn 53 mlwydd oed

In remembrance of R.J. Tymawr Mochno in this parish, who died March 17th 1814 aged 75 years.
Also E.J. daughter of R and C.J. Tymawr Mochno, who died the 17th of October 1835 aged 53 years.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]