Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google

Gwybodaeth i ymwelwyr

 

Information for visitors

Prif reswm dros adeiladu'r safle hwn oedd fel modd cyhoeddi cofnodion hanesyddol yngln Llangynfelyn. Ond, mae llawer mwy i Langynfelyn heddiw na phentyrrau hen gofnodion llychlyd. Mae llawer o bethau i weld a'i gwneud yn yr ardal, felly rydym wedi cynnwys yr adran hon, sy'n sn am rai o'r atyniadau yna. Yn y dyfodol, gobeithio y gallwn ychwanegu rhyw fath o 'mynegai masnachol', rhestr o gwmnau a chyrff masnachol sy'n cael eu lleoli yn y plwyf, gan cynnwys llefydd sy'n cynnig llety i ymwelwyr. Yn y cyfamser, rydyn ni'n awgrymu bod darpar-ymwelwyr yn cael cipwlwg ar ein tudalen o gadwynau, Cyngor Sir Ceredigion, er enghraifft.

 

The main reason for developing this site was as a way of publishing historical records about Llangynfelyn. However, there is much more to Llangynfelyn today than piles of dusty old records. There is much to see and do in the area, and so we have included this section, which mentions some of those other attractions. In the future we hope to add a 'commercial index' of businesses that are based in the parish, including places offering accommodation for visitors. In the meantime prospective visitors to the area should look at our page of links to the various tourism-related web sites, such as Ceredigion Council.

Ar y tudalen hwn...

 

On this page...

 

 

Pethau i'w gweld ac i'w gwneud

 

Things to see and do

Mae Llangynfelyn yn ganolfan bendigedig am wy^l. Mae traethau Borth ac Ynyslas yn agos iawn. Mae nifer o lefydd a llwybrau hyfryd iawn yn y bryniau, i'r sawl sy'n mwynhau cerdded. Os ydych chi'n fodlon teithio tipyn, mae'n dim ond 9 milltir i Aberystyth a Machynlleth. Mae Pontarfynach ac Aberaeron yn dipyn pellach i'r De. I'r Gogledd, mae Aberdyfi, Canolfan Dechnoleg Amgen, a Rheilffordd Tal-y-Llyn. Fe all gwylwyr adar fynd i Bwlch yr Arian i weld y barcutiaid cochion sy'n byw yn yr ardal.

 

Llangynfelyn is a useful base for visiting many of the attractions of the area. The beaches of Borth and Ynyslas are within easy reach. There are some beautiful walks in the hills, of varying levels of difficulty. For those willing to travel a little further both Aberystwyth and Machynlleth are only 9 miles away. A little further still to the south are Devil's Bridge and Aberaeron, and to the North there is Aberdyfi, the Alternative Technology Centre, and the Tal-y-Llyn railway. Bird watchers can visit Bwlch yr Arian to see the magnificent red kites that are native to this area.


 

Llety, bwyd a diod

 

Accommodation, food and drink

Mae sawl math o lety ar gael yn y plwyf. Mae nifer o bobl yn cynnig Gwely a Brecwast,(e.e. Free Trade Hall yn Taliesin), ac mae safleoedd carafannau, i'w rhentu neu safle i garafannau teithiol, ar gael hefyd.

Mae tafarn y Wildfowler yn Tre'r Ddl yn cynnig bwyd a diod, ac mae caffi yno hefyd (Caffi Clettwr). Mae'r ddau ar bwys y prif ffordd.

 

Various types of accommodation are available in the parish: a number of people offer Bed & Breakfast, (e.g. Free Trade Hall in Taliesin), there are also caravan sites (touring and for rent). A number of holiday cottages are also available for rent.

There is a pub in Tre'r Ddl (the Wildfowler) offering food and drink, and there is also a cafe (Clettwr Cafe). Both are on the main road.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]