Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


Hawlfraint a Phrifatrwydd

 

Copyright and Privacy

Ar wahan i eitemau wedi'i nodi i'r gwrthwyneb, mae hawlfraint ar bob deunydd gwreiddiol ar y safle yn berthyn i Stephen Benham a Nigel Callaghan © 1998-2002.

Mae rheolau hawlfraint yn cymhleth iawn! Mae mwyafrif y defnyddiau argraffiedig ar y safle wedi mynd allan o hawlfraint. Gyda defnyddiau argraffiedig mwy diweddar, a chyda pethau sy'n heb eu gyhoeddi erbyn hyn, rydym wedi ceisio enwi perchnogion y hawlfraint a chysylltu â nhw i ofyn am eu caniatâd. Lle bo'n berthnasol, rydym wedi nodi hwn. Ond, nid yw'n bosibl darganfod pawb: 'tasech chi'n credu eich bod chi yw perchennog y hawlfraint ar unrhywbeth ar y safle, ymddiheuriadau. Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Preifatrwydd

Rydym yn ymwybodol o'r pryderon ynglŷn â chyhoeddi gwybodaeth am bobl sy'n dal i fyw. Rydym wedi ceisio osgoi cyhoeddi gwybodaeth sensitif o'r math hwn: mae popeth ar y wefan wedi'i gymryd o ffynhonnau sy'n agor i'r cyhoedd. Rydym wedi ymatal rhag cyhoeddi cofnodion genedigaeth a bedydd ar ôl 1900, a phriodasau ar ôl 1920. Gyda dogfennau eraill, rydym wedi dewis yr un polisi â llawer o archifdai cyhoeddus a ni fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth sy'n llai na 30 blwydd oed.

Taswn ni wedi cyhoeddi gwybodaeth bersonol amdanoch, a byddai'n well gennych i ni ei symud o'r safle, cysylltwch â ni a byddwn yn cael gwared ohoni ar unwaith.

  Unless noted otherwise, copyright on all original material on this site belongs to Stephen Benham and Nigel Callaghan © 1998-2002.

Copyright is a very complicated subject! In general, the majority of the printed source materials on the site (e.g. books etc) are out of copyright. With more recent printed items and previously unpublished records we have attempted to identify and contact the owners of the copyright to ask for their permission, and this is noted where it applies. However, it has not been possible to trace everyone: if you believe that you are the copyright holder of any unacknowledged material here, we apologise and ask you to please contact us.

Privacy

We are aware of the issues of publishing information regarding living individuals. We have attempted to avoid publishing any such sensitive information: all information on the site is derived from sources freely available to the public. In general we have avoided publishing birth and baptism records post-1900, and marriages post 1920. For other documents we have adopted the policy of many public archives and will not publish information less than 30 years old.

If we have published personal information about you that you would prefer was not available, please contact us and we will immediately remove it.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]