Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


[Newidiadau diweddaraf / Later changes]

Newidiadau i'r safle

Ebrill 1999 - Ebrill 2000

 

Changes to the site

April 1999 - April 2000


16 Ebrill / April 2000
Penblwydd hapus!
Fe ddathlwyd penblwydd cyntaf y wefan hwn ar 11eg o Ebrill. Rydym wedi tyfu o 69 tudalen ar y gychwyn i dros 230 tudalen heddiw. Mae cannoedd o pobl o bedwar ban y byd wedi ymweld â'r safle. Beth fydd yn digwydd yn ystod y flwyddyn nesaf?
Newidiadau cyffredinol heddiw:
Peiriant chwilio gwell, newydd.
Adrannau newydd:
Dogfennau ynglŷn â Deddf y Tlodion.   Hen luniau o bobl y plwyf.
Tudalennau newydd:
Cwblhawyd cofrestr claddedigaethau gyda claddedigaethau 1901-1949. Cwblhawyd cofrestr bedyddiadau rhif 3 gyda bedyddiadau 1851-1861.   Kelly's Directory, 1914 a 1920. Cofnodion ynglŷn ag elorgerbyd y plwyf a'r bobl a'i ddefnyddiodd.  Bywgraffiaeth byr y Parch. Richard Williams Morgan, a sawl dyfyniad o'i lyfr 'The British Kymry'.  Rhestr rheithwyr 1884.  "Caligan", stori arall o "Yr Hen Gyrnol" gan Evan Isaac.  Capel Rehoboth: Adroddiad blynyddol a rhestr aelodau, 1949.
  Happy birthday!
On 11th April this site celebrated its first birthday. From an initial 69 pages we have now grown to over 230, and have been visited by many hundreds of people from all around the world. What will the next year bring?
General changes today:
New, better, search engine.
New sections:
Documents about the Poor Law.   Old pictures of the people of the parish.
New pages:
Completed the burials register with burials 1901-1949. Completed baptism register no. 3 with baptisms 1851-1861.  Kelly's Directory, 1914 and 1920. Records relating to the parish hearse and the people who used it. Brief biography of Rev. Richard Williams Morgan, and some extracts from his book 'The British Kymry'.  List of Jurors 1884.  "Caligan", another story from "Yr Hen Gyrnol" by Evan Isaac.  Rehoboth Chapel: Annual report and list of members, 1949

12 Mawrth / March 2000
Newidiadau cyffredinol:
Newidwyd y barrau llywio i gyflymhau llwytho. Prif tudalen Hafan a thudalen hafan adran hanes newydd. Dilëwyd map y safle ar Freefind (mae mynegai i'r safle yn dal ar gael).
Tudalennau newydd:
Mae'r Cyfrifiad 1881 nawr ar gael. Rhanfapiau gwell o'r map O.S. 1". Rhestrau cyfraniadau i'r Cronfa Cysur, 1941 a 1943. Tystysgrif adbryniant treth ar dir, 1799. Sawl llythyr ynglŷn â chymudiad y degwm.
Hefyd:
Nifer o eitemau cyfranwyd gan David Rowlands o Canberra, Awstralia, gan chynnwys hysbyseb ocsiwn Frongoch , ewyllys William Thomas, Frongoch, a sawl hen gardiau post o Dre'rddol.
  General changes:
Amended navigation bars to speed up loading. New home page and history section home page. Deleted the generated site map on Freefind (the site index is still available).
New pages:
The full 1881 Census is now available. Improved extracts from the 1" OS map. Lists of donations to the Comforts Fund, 1941 and 1943. Certificate of redemption of land tax, 1799. Some letters about the tithe commutation.
Also:
A number of items contributed by David Rowlands of Canberra, Australia, including Frongoch auction details, the Will of William Thomas, Frongoch,and some old postcards of Tre'rddol.

9 Ionawr / Jan 2000

 

Adran newydd: Bedd Taliesin
Tudalennau newydd: Margaret Morris, Canmlwydd oed, Dyfyniadau o Coelion Cymru gan Evan Isaac, rhestr resiants y maenor 1754-62, rhestr o danysgrifwyr i'r Eisteddfod Genedlaethol, 1937.
Hefyd: Gweddill y straeon o 'Friends in Fur and Feathers', nifer ychwanegol o fapiau'r sir, cwblhawyd llyfr cofnodion Ysgol Anfield Road School.

 

New section: Taliesin's Grave
New pages: Margaret Morris, Centenarian, Extracts from Coelion Cymru by Evan Isaac, List of manor resiants 1754-62, list of subscribers to the National Eisteddfod, 1937.
Also: All the remaining stories from 'Friends in Fur and Feathers', a number of additional maps of the county, completed Anfield Road School recordbook.


6 Tach / Nov 1999

 

Adrannau newydd: Trethi ar eiddo, a phrisiadau ystâdau a Throsedd a chosb
Tudalennau newydd: Treth dir, 1812, Prisiad tir Gogerddan, 1805, Prisiad profiant Gwynfryn, 1897. Adroddiad ar gysegriad estyniad i'r mynwent, 1938. Pennod arall o 'Friends in Fur and Feathers': The Buzzards. Hawliau mawnfa, 1823, ar Gors Fochno. Llys Chwarter, Llyfr Gorchmynion 1840-1850. Bwyd i garcharorion yng Ngharchar Aberteifi, 1850

 

New sections: Property taxes and estate valuations and Crime and punishment
New pages: Land tax, 1812, Gogerddan valuation, 1805, Gwynfryn probate valuation, 1897. Report on the consecration of the cemetery extension, 1938. Another chapter of 'Friends in Fur and Feathers': The Buzzards. Rights of Turbary, 1823, on Cors Fochno. Quarter sessions order book 1840-1850. Diet for prisoners in Cardigan Gaol, 1850.


3 Hyd / Oct 1999

 

Wythnos brysur...
Nodwedd newydd: rhestr y prif ddogfenau mewn tren amser. Adran newydd: Mwyngloddiaeth.
Tudalennau newydd: Treth ar Dir, 1798 a Threth Aelwyd, 1670. 'Fy Ngwyliau' - llythr sy'n disgrifio Taliesin, 1911. Hysbyseb am arwerthiant y degymau, 1798. Ychwaneg o restrau etholwyr. Llyfr cofnodion ysgol Anfield Road, Lerpool, 1939-43. Hysbyseb am arwerthiant Pantglas a Thynywern, 1896. Gwaddolion Bywoliaeth Llangynfelyn.

 

A busy week...
New feature: a list of the main documents in chronological order. New section: Mining.
New pages: Land Tax, 1798 and Hearth Tax, 1670. 'Fy Ngwyliau' - Letter describing Taliesin, 1911. Advert for an auction of the tithes, 1798. More lists of electors. Record book of Anfield Road school, Liverpool, 1939-43. Advert for the auction of Pantglas and Tynywern, 1896. Endowments of the Living of Llangynfelyn.

 

26 Medi/Sept 1999

 

Cyfrifiad 1861 wedi'i ychwanegu (o'r diwedd). Tudalennau newydd: Rhestri Rhenti'r arglwydd 1714-1813 , sawl prydlesau Gogerddan, 1850-1864, enwau sawl a oedd yn y Lluoedd Arfog 1939-45, mwy o gofnodion Capel Soar, rhestr llawn y diarhebion, a stori newydd o 'Friends in Fur and Feathers'.

 

1861 Census added (at last). New pages: List of Chief rents 1714-1813 , some leases from Gogerddan, 1850-1864, names of some who served in the Armed Forces 1939-45, more records of Capel Soar, a full list of the proverbs, and a new story from 'Friends in Fur and Feathers'.

 

12 Medi/Sept 1999

 

Twtiwyd y CSS a'r bar chwilio. Adran newydd: enwogion y plwyf. Tudalennau newydd: map gan John Seller, 1701, Llyfr dyddiol mwynglawdd Pwll Roman, 1855.

 

Tidied up the CSS and the search bar. New section: parish notables. New pages: map by John Seller, 1701, Pwll Roman lead mine, day book 1855.

 

30 Awst/Aug 1999

 

Newidiadau i'r HTML i ddefnyddio CSS 'Style Sheets' a safoni dewislenni. Ychwanegwyd map y safle ar Freefind.(Dilëwyd 3/00)  Adrannau cludiant a ffyrdd a cyfnodolion, yn cynnwys yr Aberystwyth Observer a'r Cambrian News. Ehangwyd yr Oriel. Tudalennau newydd: map Cary 5 milltir/modfedd, 1794.

 

Changes to the HTML to use CSS 'Style Sheets' and standardise menu bars. Added site map on Freefind.(Deleted 3/00). Sections on transport and roads and periodicals, including the Aberystwyth Observer and the Cambrian News. Expanded the Gallery. New pages: map by Cary 5 miles/inch, 1794.

 

19 Mehefin/June 1999

 

Ychwanegwyd map Cary hanner-modfedd, 1829, sawl cofnodion Capel Rehoboth,Taliesin, sawl dogfennau amrywiol, Cyfeirlyfr Kelly, 1895.

 

Added Cary's half-inch map, 1829, some records of Capel Rehoboth, Taliesin, some more miscellaneous documents, Kelly's Directory, 1895.

 

6 Mehefin/June 1999

 

'Look & feel' newydd. Ychwanegwyd cofnodion y degwm a 'Taith dan arweiniad'. Ehangwyd rhestr y ffynhonnau. Claddedigaethau 1850-1900.Sawl newidiadau llai eraill.

 

New 'look & feel'. Tithe records and 'Guided Tour' added. Resource list expanded. Burials 1850-1900.Some other minor changes.

 

11 Ebrill/April 1999

 

Fersiwn cyntaf

 

First version


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]